Synonimy.pl

Skróty i symbole

Skróty i symbole w języku polskim

,,...,, ogranicza zwroty zawierające przecinek ...(się) nawias okrągły wskazuje równoznaczność znaczeniową czasownika
/ ukośnik wskazuje na wymienność składników kosntrukcji składniowej przestarzały
a. albo anat anatomia
archit architektura astr astronomia
biochem biochemia biol biologia
bot botanika chem chemia
dk dokonany dk a. ndk czasownik dwuaspektowy (czyli dk lub ndk zależnie od kontekstu). Synonimy są podane tylko w formie dokonanej
ekon ekonomia elektr elektryka
etn etnografia film filmowy
filoz filozofia fiz fizyka
fizjol fizjologia fot fotografika
geol geologia górn górnictwo
hist historyczny, historyzm inform informatyka
iron ironiczny itd. i tak dalej
itp. i tym podobne jeźdz jeździectwo
jęz językoznawstwo jw jak wyżej
kolej kolejnictwo kosmet kosmetyka
książk książkowy księg księgowość
kulin kulinaria lekceważ lekceważąco
leśn leśnictwo lit literacki
lm liczba mnoga lotn lotnictwo
łow łowiectwo mat matematyka
med medycyna meteor meteorologia
min mineralogia mit gr mitologia grecka
mors morski muz muzyka
ndk niedokonany np. na przykład
num numizmatyka obraźl obraźliwie
ogr ogrodnictwo pieszczot pieszczotliwie
podn podniośle poet poetycki
pogard pogardliwie polit polityka
posp pospolicie pot potocznie
pozn poznański praw prawo
przen przenośnie przym przymiotnikowy
rad radiotechnika reg regionalizm
rel religia roln rolnictwo
ryb rybołówstwo rzecz rzeczownikowy
sport sportowy spoż spożywczy
stom stomatologia szt sztuka
środ środowiskowy teatr teatr
techn technika tel telewizja
urz urzędowy wet weterynaria
wiech wiechowy wojsk wojskowy
wykrz wykrzyknik zool zoologia
zootech zootechnika żart żartobliwie
żegl żeglarstwo