Synonimy.pl

Skróty i symbole

Skróty i symbole w języku polskim

,,...,, ogranicza zwroty zawierające przecinek ...(się) nawias okrągły wskazuje równoznaczność znaczeniową czasownika
/ ukośnik wskazuje na wymienność składników kosntrukcji składniowej przestarzały
a. albo anat anatomia
archit architektura astr astronomia
biochem biochemia biol biologia
bot botanika chem chemia
dk dokonany dk a. ndk czasownik dwuaspektowy (czyli dk lub ndk zależnie od kontekstu). Synonimy są podane tylko w formie dokonanej
ekon ekonomia elektr elektryka
etn etnografia film filmowy
filoz filozofia fiz fizyka
fizjol fizjologia fot fotografika
geol geologia górn górnictwo
hist historyczny, historyzm inform informatyka
iron ironiczny itd. i tak dalej
itp. i tym podobne jeźdz jeździectwo
jęz językoznawstwo jw jak wyżej
kolej kolejnictwo kosmet kosmetyka
książk książkowy księg księgowość
kulin kulinaria lekceważ lekceważąco
leśn leśnictwo lit literacki
lm liczba mnoga lotn lotnictwo
łow łowiectwo mat matematyka
med medycyna meteor meteorologia
mit gr mitologia grecka mors morski
muz muzyka ndk niedokonany
np. na przykład num numizmatyka
obraźl obraźliwie ogr ogrodnictwo
pieszczot pieszczotliwie podn podniośle
poet poetycki pogard pogardliwie
polit polityka posp pospolicie
pot potocznie pozn poznański
praw prawo przen przenośnie
przym przymiotnikowy rad radiotechnika
reg regionalizm rel religia
roln rolnictwo ryb rybołówstwo
rzecz rzeczownikowy sport sportowy
spoż spożywczy stom stomatologia
szt sztuka środ środowiskowy
teatr teatr techn technika
tel telewizja urz urzędowy
wet weterynaria wiech wiechowy
wojsk wojskowy wykrz wykrzyknik
zool zoologia zootech zootechnika
żart żartobliwie żegl żeglarstwo