Synonimy.pl

Synonimy do słowa futurolog
1. prognosta, prognostyk, prognozer