Synonimy.pl

Synonimy do słowa krezol
1. chemhydroksytoluen