Synonimy.pl

Synonimy do słowa podryw
1. pot.podrywka, flirt, flirty, ksiuty, amory, zalecanki, umizgi, zaloty, awanse