Synonimy.pl

Synonimy do słowa erem
1. eremitorium, pustelnia, samotnia